Đơn hàng Đài Loan

Việc làmNơi làm việcNgày tuyển

TUYỂN 06 NAM LÀM ĐIỆN TỬ TRONG NHÀ MÁY KIM TƯỢNG

Nơi làm việc: Đào Viên - Đài LoanNgày tuyển: 12/03/2022
Zalo